POLTAX ZWROT PODATKU WARSZAWA +48 507 333 209   facebook   kontakt
  • Istniejemy od 1999 roku
  • Szybkie i pewne zwroty podatku z zagranicy
  • Zaufaj doświadczonym ekspertom§ 1. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem www.poltax.waw.pl zwanego dalej 'Serwisem'.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Poltax D. Kowalski, A. Piontek Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (01-434) ul. Obozowa 82a/17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 527-255-05-33; REGON: 141074271.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Cel zbierania danych

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu, świadczenia usług związanych z najpełniejszym i najefektywniejszym zwrotem podatku z zagranicy oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody w celu przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy, czyli rozliczenia podatku lub złożenia wniosku o zagraniczny zasiłek. Dane dotyczące Twoich spraw gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z podstawą prawną. Zależnie od tego, jaką usługę dla Ciebie świadczmy, będziemy prosić Cię o podanie wybranych informacji, niezbędnych do wykonania Twojego zlecenia.

§ 3. Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez Administratora danych będą one udostępniane do właściwych urzędów wyłącznie w celu realizacji umowy.

2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 5. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 6. Newsletter

1. Newsletter przesyłany jest przez Administratora danych wyłącznie po uprzednim zamówieniu, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144 poz.1204 ze zm.).

3. Newsletter jest bezpłatny.

4. W celu otrzymania newslettera Użytkownik powinien: dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.poltax.waw.pl swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), aktywować przycisk „Zapisz”, posiadać aktywny adres poczty elektronicznej, aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

5. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.

6. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera lub przesłanie sprzeciwu na adres biuro@poltax.waw.pl. Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

§ 8. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w § 1 lub adres e-mail biuro@poltax.waw.pl.

§ 9. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Platformie O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Warszawa, dnia 25.05.2018 roku.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator danych Użytkowników Serwisu Poltax D. Kowalski, A. Piontek Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (01-434) ul. Obozowa 82a/17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 527-255-05-33; REGON: 141074271.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dla celów statystycznych nasze serwery wykorzystują techniki stosowane przez zewnętrznych dostawców (google analytics firmy Google).

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Warszawa, dnia 25.05.2018 roku.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ